احمد عابدي سروستاني
احمد عابدي سروستاني

احمد عابدي سروستاني

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

پست الكترونيكي: abedi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 30920
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان