وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
بورسیه تحصیلی مقطع دکتری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1382 
برگزیده بخش ترجمه کتاب جشنواره فردوسی 1390 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
دانشگاه واخنینگن هلند واخنینگن مرداد 1395 مهر 1395 


  بازديد : 23066
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان