وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران ایران 1390 ادامه دارد 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
انجمن علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی مشاور انجمن علمی 1393 1394 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1391 1393 
دبیرخانه قرآن دانشگاه 1393 1393 
شورای دانشجویی دانشگاه 1391 1393 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شهریور 1391 مرداد 1393 
مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آبان 1393 اردیبهشت 1396 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 23070
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان