وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی راهکارهای مشارکت اعضای شوراهای اسلامی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست فارس احمد عابدی سروستانی 1388 86SU-RVC-152-0 استان فارس ملی 
بررسی دیدگاه های اخلاق زیست محیطی دانشجویان و استادان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان احمد عابدی سروستانی 1388 88-3-204 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
واکاوی نگرش و رفتارهای حامی محیط زیست در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان احمد عابدی سروستانی 1389  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
وابستگی مکانی و ابعاد روانشناختی حفاظت از محیط زیست در بین گردشگران پارک‌های جنگلی استان گلستان احمد عابدی سروستانی 1390  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
اخلاق کشاورزیِ کارشناسان کشاورزی احمد عابدی سروستانی 1392 90-296-23 گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اهمیت و کاربرد ویژگی‌های آموزش غیر رسمی از دیدگاه مروجان کشاورزی احمد عابدی سروستانی 1392 90-296-24 استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگل در بین جنگل نشینان استان مازندران احمد عابدی سروستانی محمدرضا شهرکی 1393  استان مازندران داخلی(داخل دانشگاه) 
ضرورت اخلاقی صیانت از مزارع خانوادگی در فرآیند توسعه پایدار روستایی: تبیین دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان احمد عابدی سروستانی 1393  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ایده‌آلیسم اخلاقی و نگرش نسبت به حیوانات در بین دانشجویان دانشگاههای گرگان احمد عابدی سروستانی محمدرضا شهرکی 1393  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تحلیل اثر بخشی شبکه های اجتماعی و سازمانی پروژه تعمیم ترسیب کربن با رویکرد تحلیل شبکه ای در حوزه آبخیز تیل آباد شهرستان آزادشهر احمد عابدی سروستانی 1396  استان گلستان ملی 
عوامل موثر بر کوچ زودرس عشایر فارس و اثر آن بر روی مراتع استان احمد عابدی سروستانی  1383  استان فارس ملی 
بررسی ایمنی غذایی در سطح مزرعه: مطالعه ای در مزارع کشاورزی شهرستان گنبد کاووس استان گلستان احمد عابدی سروستانی آمنه آورند 1394  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی روش های مقابله با خشکسالی در بین کشاورزان شهرستان شیروان استان خراسان شمالی احمد عابدی سروستانی خلیل قربانی، گوهر خاکسارمقدم 1395  شهرستان شیروان داخلی(داخل دانشگاه) 
واکاوی استرس شغلی مأموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی استان گلستان احمد عابدی سروستانی محمدرضا شهرکی، یازمراد کوسه غراوی 1395  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
محیط زیست از نظر ادیان الهی سیدمصطفی محقق داماد احمد عابدی سروستانی 1391  یونسکو + فرهنگستان علوم جهموری اسلامی ایران بین المللی 
هدایت استعدادها به سمت اولویت‌ها و نیازهای کشور در رشته‌های کشاورزی منصور شاه ولی احمد عابدی سروستانی، دکتر خیر 1384  دانشگاه شیراز ملی 
بررسی میزان تاثیر تعاونی های جنگل در توسعه روستایی (استان گلستان) محمدهادی معیری احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی، یازمراد کوسه غراوی 1393  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی تطبیقی طرح های جنگلداری با رهیافت جنگلداری اجتماعی (مطالعه موردی: استان گلستان) محمدهادی معیری  احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی، علی مستوری 1395  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی اثرات متقابل آتش سوزی عرصه های جنگلی و جوامع جنگل نشین (استان گلستان) محمدهادی معیری احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی 1395  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
مسئولیت پذیری اجتماعی بهره برداران و نقش آن در وضعیت مراتع عشایری استان گلستان بهاره بهمنش حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، مجید محمداسماعیلی، محمدرضا شهرکی 1395  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
آینده نگری در طرح های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی: مورد مطالعه پروژه ترسیب کربن شهرستان آزادشهر در استان گلستان احمد عابدی سروستانی فرهاد شیرانی بیدآبادی، رامتین جولایی، مهدی فولادی زاده 1396  استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 23074
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان