وبگاه شخصی احمد عابدي سروستاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: احمد
نام خانوادگي: عابدي سروستاني
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: ترویج و آموزش کشاورزی
رتبه علمی: دانشيار
صفحه خانگي: http://abadi.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: abedi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيترویج و آموزش کشاورزی شیراز ایران 1367-1371 
كارشناسي ارشدترویج و آموزش کشاورزی شیراز ایران 1372-1376 
دكتريترویج و آموزش کشاورزی شیراز ایران 1381-1387  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز
English: Explaining Environmental Ethics Theory of Students and Academics in Shiraz University

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1387 1394 
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1394 ادامه دارد   تخصص اصلی
1-ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
2-مشارکت، توانمندسازی و معیشت پایدار در نظامهای بهره برداری منابع محیطی
3-شناخت و توسعه تشکل های بهره برداری از منابع محیطی
4-اخلاق زیست محیطی و اخلاق کشاورزی
5-توسعه روستایی و کشاورزی پایدارآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 23072
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان